REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "PATRIA NOSTRA"
(obowiązujący od 27 listopada 2017 roku)

▪▪▪ Pobierz wersję PDF ▪▪▪

 

§ I. Definicje

1.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

2.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym PATRIA NOSTRA, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta;

3.Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym PATRIA NOSTRA umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, wraz z określeniem warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

4.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego PATRIA NOSTRA;

5.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz. U. Nr.16, poz.93 za zm.);

6.Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną, niepowtarzalną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego PATRIA NOSTRA, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, a także informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

7.Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Internetowy PATRIA NOSTRA za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu Internetowego treści promocyjnych i informacyjnych, zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

8.Produkt – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym PATRIA NOSTRA;

9.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego PATRIA NOSTRA;

10.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://patria-nostra.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez PATRIA NOSTRA Piotr Puciński (nazwa skrócona: PATRIA NOSTRA);

11.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „PATRIA NOSTRA Piotr Puciński” z siedzibą w Nowym Mieście przy ul. Polnej 2, NIP: 7972012164, REGON: 364723512, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

12.Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PATRIA NOSTRA na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego;

13.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

14.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

15.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ II. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://patria-nostra.pl/, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

2.Regulamin pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Sklep internetowy, działający pod adresem http://patria-nostra.pl/, prowadzony jest przez „PATRIA NOSTRA Piotr Puciński” z siedzibą w Nowym Mieście przy ul. Polnej 2, NIP: 7972012164, REGON: 364723512, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe:

PATRIA NOSTRA

ul. Polna 2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Telefon: +48 531-933-694

Adres e-mail: kontakt@patria-nostra.pl

4.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5.Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

6.W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

8.Sklep internetowy PATRIA NOSTRA, wraz ze swoją treścią i zawartością nie ma na celu promować przemocy, ani chuligaństwa, a jedynie pełnić funkcje informacyjne, typowe dla działań w wybranej branży i w sprzedaży wysyłkowej. Swobodę w rozpowszechnianiu poglądów i informacji gwarantuje wszystkim Polakom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

9.Treści i zawartość strony pod adresem http://patria-nostra.pl/ są własnością PATRIA NOSTRA Piotr Puciński, jakiekolwiek ich wykorzystywania bez zgody Sklepu jest zakazane.

§ III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego PATRIA NOSTRA jest rejestracja w jego ramach.

2.Rejestracja następuje w wyniku wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.Warunkiem koniecznym rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta.

4.Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej, który podał podczas rejestracji konta.

5.Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym.

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.PATRIA NOSTRA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PATRIA NOSTRA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PATRIA NOSTRA.

8.PATRIA NOSTRA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania Klienta w Sklepie internetowym osobom trzecim, przez niego samego.

9.Klient zobowiązuje się do:

a.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu,

b.nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego,

d.korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania,

e.dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności.

§ IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego PATRIA NOSTRA należy wejść na stronę internetową http://patria-nostra.pl/, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne oparte o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dobrowolny i dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia (wyłączając czas gdy strona Sklepu jest niedostępna z racji prac serwisowych, awarii, itp.).

3.W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.przedmiotu zamówienia;

b.jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy;

c.wybranej metody płatność;

d.wybranego sposobu dostawy;

e.czasu dostawy.

5.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wybór metody płatności i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z PATRIA NOSTRA Piotr Puciński, o treści zgodnie z Regulaminem.

8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

10.PATRIA NOSTRA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

§ V. Ceny produktów i formy płatności

1.Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami całkowitymi za określony Produkt, zawierającymi wszystkie składniki.

2.Sklep internetowy PATRIA NOSTRA oferuje możliwość opłacenia Zamówienia poprzez wpłatę na konto bankowe PATRIA NOSTRA. Może być ona dokonana w następujący sposób:

a. poprzez bezpośredni przelew internetowy z własnego rachunku bankowego lub kartą płatniczą;

b. poprzez błyskawiczną płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu Dotpay;

c. przelewem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.Klient winien opłacić Zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

§ VI. Warunki dostawy zamówień

1.Dostarczenie Zamówienia do Klienta odbywa się za pośrednictwem usług Poczty Polskiej oraz Kuriera Poczty Polskiej – Pocztex, i ograniczone jest do terytorium Polski.

2.Proces przygotowania Zamówienia do pakowania i wysłania rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności za Zamówienie. Trwa on zwykle od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku dużego natężenia pracy lub braków na stanie może się wydłużyć, nie przekraczając jednak 5 dni roboczych.

3.Wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie internetowym są rejestrowane, co umożliwia ich bieżący monitoring na stronach: http://www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/ i http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Wszystkie Zamówienia pakowane są w koperty powietrzne lub specjalne foliopaki, co zapewnia pełne bezpieczeństwo w trakcie przewozu.

4.W zależności od rozmiarów i wagi Zamówienia Klient ma do wyboru następujące usługi, stanowiące możliwe sposoby wykonania wysyłki: list polecony priorytetowy; paczka Pocztex Kurier 48 (wraz z możliwością płatności przy odbiorze); paczka Pocztex Kurier Expres 24 (wraz z możliwością płatności przy odbiorze). Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od wyróżnionych sposobów wykonania wysyłki i podany Klientowi przy wyborem opcji (w okresie świąteczno-noworocznym czas ten może ulec wydłużeniu). PATRIA NOSTRA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie usług świadczonych przez dostawcę.

5.Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane awizowane u Klienta przesyłki. Sklep nie ponosi również kosztów ponownego nadania przesyłki w przypadku jest zwrotu do siedziby Sklepu internetowego przez dostawcę po upływie 14 dni kalendarzowych od pierwszej próby dostarczenia.

6.Dostawa jest odpłatna, ponosi ją w całość Klient. Jej koszt w przypadku przedpłaty wynosi 7,50; 11,00; 11,50; lub 14,00 zł, w zależności od gabarytu, wagi przesyłki i wybranego sposobu jej wykonania. O precyzyjnych kosztach dostawy Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

7.W Sklepie internetowym istnieje możliwość wysyłki Zamówienia do Klienta za pobraniem. Jej koszt wynosi 15,00 lub 17,50 zł., w zależności od wybranego sposobu jej wykonania. O precyzyjnych kosztach dostawy Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

§ VII. Wymiany i zwroty

1.Wymianie podlegają jedynie produkty kompletne, nieuszkodzone i nieużywane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki.

2.Proces poprzedzony jest kontaktem mailowym, mającym na celu uzgodnienie szczegółów i możliwości wykonania wymiany.

3.Wraz z produktami podlegającymi wymianie w przesyłce znaleźć się muszą: dowód zakupu oraz formularz wymiany.

4.Koszt przesyłki zwrotnej oraz przesyłki z wymienionymi produktami ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Akceptujemy jedynie przesyłki rejestrowane pocztowe oraz kurierskie.

5.Zwrotowi podlegają jedynie produkty kompletne, nieuszkodzone, nieużywane i zapakowane w oryginalne opakowanie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki.

6.Proces poprzedzony jest kontaktem mailowym, mającym na celu uzgodnienie szczegółów i możliwości wykonania zwrotu.

7.Wraz z produktami podlegającymi zwrotowi w przesyłce znaleźć się muszą: dowód zakupu oraz formularz zwrotu.

8.Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Akceptujemy jedynie przesyłki rejestrowane pocztowe oraz kurierskie.

9.Przelew zwrotny dokonywany jest przelewem bankowym, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki zwrotnej.

§ VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adresy do doręczeń wskazane w § II. 3.

4.Klient może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez http://patria-nostra.pl/. Jeżeli Klient korzysta z tej możliwości, dostanie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

7.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt/y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient musi zwrócić Produkt na adres: PATRIA NOSTRA Piotr Puciński, ul. Polna 2, 26-420 Nowe Miasto. Klient powinien zachować potwierdzenie nadania przesyłki.

8.Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne niezarejestrowane. W przypadku ich zagubienia przez dostawcę Klientowi nie przysługuje zwrot wartości Zamówienia.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ IX. Reklamacje zakupionych Produktów

1.Sklep PATRIA NOSTRA jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3.Klient nie obowiązuje reklamacja, jeżeli wada jest nieistotna.

4.Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, otrzymanego po uprzednim kontakcie ze Sklepem w wersji elektronicznej. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

5.Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód Zamówienia.

6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt PATRIA NOSTRA dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w pkt. 3. § II Regulaminu.

7.Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne niezarejestrowane. W przypadku ich zagubienia przez dostawcę Klientowi nie przysługuje zwrot wartości Zamówienia.

§ X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Sklep internetowy PATRIA NOSTRA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i jest zobowiązany do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PATRIA NOSTRA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Klient może je zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@patria-nostra.pl.

3.Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4.Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.W przypadku zaistnienia sporu, Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2.Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

3.Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

4.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

5.Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

6.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ XII. Ochrona danych osobowych

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. PATRIA NOSTRA zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ XIII. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem http://patria-nostra.pl/content/11-regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.PATRIA NOSTRA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez PATRIA NOSTRA, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu.

4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.